Skip to content

Privacybeleid WIA Beheer

 

Artikel 1: Definities:

a) WIA Beheer: het assurantiekantoor in Apeldoorn dat zich richt op het volledige terrein van de sociale zekerheid
b) Privacy-beleid: het beleid dat door WIA Beheer is vastgesteld en waaraan uitvoering wordt gegeven met betrekking tot het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in ons privacy-beleid
c) Persoonsgegevens: de aan WIA Beheer verstrekte persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG
d) AVG: Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing vanaf 25 mei 2018
e) Gebruiker: elke gebruiker van de website van WIA Beheer
f) Website: de website van WIA Beheer onder www.wiabeheer.nl
g) Opdrachtgever, Client: elke derde die met WIA Beheer een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens
h) Vertrouwelijke Gegevens: de gegevens die door WIA Beheer worden verkregen benodigd voor de uitvoering van haar werkzaamheden, met een vertrouwelijk karakter, waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn

Artikel 2: Algemeen

WIA Beheer is een assurantiekantoor op het terrein van de sociale zekerheid dat voor de uitvoering van haar werkzaamheden Persoonsgegevens vastlegt. WIA Beheer behandelt die Persoonsgegevens alsmede de Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 3. Geheimhouding

Medewerkers van WIA Beheer zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving dienen te behandelen. WIA Beheer kan gebruik maken van derden ter uitvoering van haar werkzaamheden. Zij sluit daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door WIA Beheer steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.

Artikel 4. Doel van de registratie van Persoonsgegevens

De registratie van Persoonsgegevens heeft voor WIA Beheer tot doel het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens van Opdrachtgevers en Cliënten ten behoeve van:

1. het uitvoeren van berekeningen die benodigd zijn voor het op te stellen advies
2. het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten
3. het toesturen van nieuwsbrieven en het informeren over nieuwe ontwikkelingen, alles binnen het kader van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving 
4. het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van WIA Beheer

Artikel 5. Gebruik van de Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door WIA Beheer niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. De verwerking van Persoonsgegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die gegevens zijn overgedragen en geregistreerd.

Artikel 6. Beveiliging, bewaring en verwijdering

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden bewaard voor de aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven mag WIA Beheer de gegevens langer bewaren. WIA Beheer ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de wet, blijft gelden. WIA Beheer heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden

WIA Beheer zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens niet aan derden doorgeven tenzij:

a) de doorgifte geschiedt aan een door WIA Beheer voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker WIA Beheer een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking.
WIA Beheer ziet er met de verwerker op toe dat blijvend kan worden voldaan aan de plichten die gelden als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit).
b) WIA Beheer op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 8. Verstrekking van gegevens binnen WIA Beheer

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen WIA Beheer uitsluitend verstrekt aan medewerkers van WIA Beheer die uit hoofde van hun functie toegang tot deze gegevens horen te hebben en alleen voor zover dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 9. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn/haar Persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de wet. Indien een Opdrachtgever, Cliënt of Gebruiker van (één van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van WIA Beheer kan hij/zij WIA Beheer een e-mail  sturen via info@wiabeheer.nl 

Artikel 10. Cookies

WIA Beheer maakt gebruik van cookies en ziet erop toe dat dit gebeurt binnen de doeleinden van de organisatie en steeds passend binnen de bepalingen van dit privacybeleid. Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. 

Artikel 11. Wijzigingen in het Privacybeleid

WIA Beheer behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. WIA Beheer adviseert Opdrachtgevers, Cliënten en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.